Predstavenstvo

Predstavenstvo je riadiacim a výkonným orgánom Asociácie a rozhoduje o všetkých záležitostiach. Pri svojom konaní sa riadi rozhodnutiami Valného zhromaždenia, ktoré je najvyšším orgánom Asociácie. Úlohami predstavenstva sú aj zvolávanie zasadnutí Valného zhromaždenia, príprava návrhu rozpočtu, schvaľovanie pravidiel hospodárenia Asociácie či prijímanie žiadateľov o členstvo. Taktiež zriaďuje stále alebo dočasné výbory a pracovné skupiny Asociácie.

Predseda

Pavol Antálek (PROFI CREDIT Slovakia)
e-mail: pavol.antalek @ proficredit.sk

Výbory

Právny výbor

Zaoberá sa najmä existujúcou a pripravovanou legislatívou, prípravou komunikácie voči štátnym orgánom a dopadom legislatívy na podnikanie v oblasti spotrebiteľských úverov.

Mediálny výbor

Úlohou výboru je zvyšovanie reputácie Asociácie a sektora v mediálnej oblasti, príprava komunikačných stratégií či organizovanie tlačových konferencií.