Etický kódex

Asociácie poskytovateľov spotrebiteľských úverov SR.

Etický kódex APSÚ SR (PDF)

Preambula

Cieľom Etického kódexu je stanovenie etických noriem správania sa finančných inštitúcií združených v Asociácii poskytovateľov spotrebiteľských úverov SR (ďalej len „asociácia“) pri poskytovaní finančných služieb klientom ako fyzickým osobám a zároveň pomáhať pri presadzovaní korektných vzťahov na finančnom trhu, súčasne s presadzovaním vysokej úrovne ochrany klientov ako spotrebiteľov (ďalej len „spotrebiteľ“), a v záujme  posilnenia všeobecnej dôvery k poskytovaným finančným službám.

 

Článok I.
Úvodné ustanovenia

 1. Obsahom etického kódexu (ďalej iba „EK“) sú pravidlá, ktorými sa riadia riadni členovia Asociácie poskytovateľov spotrebiteľských úverov, pridružení členovia asociácie (spoločne ďalej len „člen asociácie“ alebo „členovia asociácie“, ak nevyplýva z kontextu ustanovenia inak) a žiadatelia o členstvo v asociácii a kontrola dodržovania EK.
 2. Člen asociácie je povinný dodržiavať pravidlá EK.
 3. Používanie loga asociácie a údaje o členstve v asociácii v obchodnej, informačnej, propagačnej a reklamnej činnosti členských spoločností je vyjadrením stotožnenia sa so stanovami a EK.
 4. Účelom asociácie je podieľanie sa na vytváraní právnych a ďalších podmienok pre zabezpečenie a zvyšovanie úrovne poskytovaných finančných služieb súčasne so zabezpečením vysokej ochrany spotrebiteľov.

Článok II.
Pravidlá etického správania členov asociácie

 1. Členovia asociácie sa zaväzujú k čestnému a etickému podnikaniu. K spotrebiteľom budú pristupovať zodpovedne a s rešpektom.
 2. Členovia asociácie prehlasujú, že vo svojej činnosti budú pomáhať pri presadzovaní korektných vzťahov na finančnom trhu, s cieľom zlepšiť ich úroveň. Zároveň sa zaväzujú pomáhať spotrebiteľom porozumieť poskytovaným finančným službám, zvyšovať ochranu spotrebiteľov a posilňovať všeobecnú dôveru k finančnému trhu.
 3. Členovia asociácie pri výkone svojej činnosti na finančnom trhu dodržujú nad rámec svojich zákonných povinností interné pravidlá upravujúce postupy a správanie voči spotrebiteľom.
 4. Členovia asociácie pri poskytovaní finančných služieb nepovyšujú svoje záujmy nad záujmy spotrebiteľov a nesnažia sa zneužívať svoje postavenie vnútením nerovných alebo nespravodlivých podmienok zmluvného vzťahu.
 5. Členovia asociácie poskytujú spotrebiteľom služby kvalifikovane, profesionálne, čestne a svedomito s riadnou starostlivosťou a s prihliadnutím k individuálnym podmienkam a požiadavkám spotrebiteľov.
 6. Členovia asociácie poskytujú spotrebiteľom informácie a podmienky poskytovaných služieb, ktoré sú jasné, pravdivé a zrozumiteľné pre priemerného spotrebiteľa, s ohľadom na ponúkanú službu.
 7. Členovia asociácie navrhujú spotrebiteľovi zmluvy, ktoré sú písané jazykom zrozumiteľným pre priemerne vzdelaného a priemerne finančne gramotného spotrebiteľa, s jasne definovanými podmienkami pre všetky zmluvné strany.
 8. Členovia asociácie poskytujú spotrebiteľom dostatočné informácie a vysvetlenia týkajúce sa budúceho alebo existujúceho zmluvného vzťahu spotrebiteľa s finančnou inštitúciou, vrátane návrhu zmluvy, ktorá súvisí so spotrebiteľským úverom. Tieto informácie poskytujú spotrebiteľovi pred uzatvorením zmluvy, v dostatočnom časovom predstihu potrebnom na preštudovanie zmluvy.
 9. Členovia asociácie dôsledne posudzujú vhodnosť finančnej služby pre určitého spotrebiteľa na základe skutočností zistených pri rokovaní o zmluvnom vzťahu a neponúkajú službu budúcemu spotrebiteľovi, u ktorého je zrejmé s vysokou pravdepodobnosť, že nebude môcť splniť záväzky zo zmluvy. Nie je zámerom členov asociácie, aby bol spotrebiteľ preúverovaný. Pri rokovaní o zmluve členovia asociácie rešpektujú práva spotrebiteľa na súkromie a ochranu osobnosti.
 10. Členovia asociácie informujú spotrebiteľa pred uzavretím zmluvy o celkovej výške splátky a platbách, ktoré sú spojené s uzavretím a dohodnutým priebehom zmluvného vzťahu tak, aby bol spotrebiteľ schopný sám bez ťažkostí pochopiť  celkovú hodnotu úveru,  ktorú je povinný vrátiť.
 11. Členovia asociácie pri propagácii svojich služieb a v reklamnej činnosti uvádzajú pravdivé informácie bez prvkov klamlivej reklamy, nezamlčujú dôležité informácie a neponúkajú výhody, ktoré nemôžu splniť. Dodržujú princípy serióznosti reklamy, aj pri porovnávaní vlastnej služby so službami konkurencie.
 12. Členovia asociácie dodržujú dobré mravy a pravidlá hospodárskej súťaže, obchodné zvyklosti a pravidlá poctivého obchodného styku. Členovia asociácie medzi sebou súťažia ponukou kvalitných služieb a neponúkajú klientom poskytovanie nezdôvodnených výhod. Členovia asociácie sa vyvarujú nepravdivých a dehonestujúcich  výrokov o službách konkurencie.
 13. Členovia asociácie dodržujú pravidlá dôvernosti informácií súvisiacich so zmluvným vzťahom ku klientovi a dodržujú povinnosť mlčanlivosti. Osobné údaje o spotrebiteľovi spracováva v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
 14. Ak dôjde k zmene situácie spotrebiteľa v pozícii dlžníka, člen asociácie k nemu bude pristupovať s porozumením a snahou nájsť spoločné riešenie problémov so splácaním.
 15. Členovia asociácie vyvinú úsilie, aby v prípade vymáhania nedoplatkov vzniknutých z poskytnutia spotrebiteľského úveru boli používané primerané spôsoby a prostriedky tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrých mravov a zákonného postupu.
 16. Členovia asociácie dodržiavajú vo vzájomných stykoch pravidlá hospodárskej súťaže. Podporujú vzájomnú výmenu skúseností a poznatkov získaných zo svojej činnosti, pokiaľ nie je dotknuté obchodné tajomstvo a obchodná politika jednotlivých členov a chránené práva ich zamestnancov, klientov, obchodných partnerov a ďalších osôb so vzťahom k členovi asociácie
 17. Ak sú voči štátnym orgánom, oznamovacím prostriedkom či širšej verejnosti formulované stanoviská k zásadným otázkam o činnosti asociácie, budú tieto stanoviská prezentované vždy tak, aby bolo jasné, kedy ide o stanovisko asociácie a kedy o individuálne stanovisko konkrétneho člena asociácie.
 18. Vo vzťahu voči štátnym orgánom budú pri presadzovaní svojich záujmov hlavne v legislatívnej oblasti členovia asociácie uprednostňovať koordinovaný postup v rámci asociácie. Najmä však poskytnú zodpovedajúcu informačnú podporu pri príprave všeobecne záväzných právnych predpisov.
 19.  Členovia asociácie sa pri svojej činnosti dištancujú od praktík a postupov, poškodzujúcich spotrebiteľa a dobrú povesť finančného trhu

Článok III.
Kontrola dodržiavania etického kódexu

a zásady prerokovávania porušenia etického kódexu členskými spoločnosťami asociácie

Členovia asociácie vystupujú vo vzájomných vzťahoch korektne. Prípadné vzájomné rozpory riešia prednostne dohodou. V záujme vytvárania podmienok pre dodržiavanie zásad EK a vysokej ochrany spotrebiteľa  v sektore finančných služieb  sa členovia  asociácie dohodli na týchto zásadách prerokovávania porušovania etického kódexu asociácie.

 1. Predstavenstvo APSÚ sleduje dodržovanie obsahu EK členskými spoločnosťami APSÚ.
 2. Predstavenstvo prerokováva sťažnosti, podnety, informácie a upozornenia na konanie členských spoločností v rozpore s EK od klientov, štátnych orgánov, spotrebiteľských združení, médií i členských spoločností APSÚ (ďalej len „sťažnosť“).
 3. Sekretariát asociácie požiada po prevzatí sťažnosti dotknutú spoločnosť o vyjadrenie a stanoví jej k tomu lehotu nepresahujúcu 30 dní.
 4. Predstavenstvo môže k prerokovaniu sťažnosti zriadiť osobitnú komisiu. Závery osobitnej komisie budú v lehote určenej predstavenstvom predložené predstavenstvu APSÚ a majú povahu odporúčania.
 5. Predstavenstvo prerokuje údajné neetické konanie spravidla za účasti členskej spoločnosti, ktorej sa sťažnosť týka.
 6. Pri zistení preukázaného hrubého porušenia EK predloží predstavenstvo Valnému zhromaždeniu návrh na vylúčenie dotknutej členskej spoločnosti. Predstavenstvo môže pritom rozhodnúť o pozastavení výkonu členských práv dotknutej členskej spoločnosti až do rozhodnutia Valného zhromaždenia o vylúčení tejto spoločnosti.
 7. Valné zhromaždenie rozhodne o návrhu predstavenstva na vylúčenie člena APSÚ podľa ust. bodu 8.3, písm. písm. c) stanov APSÚ. Rozhodnutie Valného zhromaždenia o vylúčení členskej spoločnosti pri zistení preukázaného hrubého porušenia EK je konečné.