• Charakteristika spotrebiteľského úveru
  • Spotrebiteľský úver je účelové alebo bezúčelové poskytnutie finančných prostriedkov mimobankovou inštitúciou alebo bankou spotrebiteľovi. Odmenou za poskytnutie finančných prostriedkov je úrok, ktorého výška je uvádzaná vo forme ročnej úrokovej sadzby. Vo vzťahu k nákladom na úver sa uvádza ukazovateľ ročnej percentuálnej miery nákladov skrátene RPMN (vysvetlenie pojmu viď. ďalej).
 • Formy spotrebiteľského úveru:
  • Bezúčelový úver
  • Účelový úver
  • Revolvingový úver
  • Kreditná karta
 • Čo je RPMN?
  •  Ročná percentuálna miera nákladov predstavuje celkové náklady spotrebiteľa na úver t.j. všetky náklady vrátane úroku a poplatkov, ktoré sú spojené s poskytnutím spotrebiteľského úveru vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky spotrebiteľského úveru
  • spotrebiteľovi umožňuje jednoduché porovnanie spotrebiteľských úverov a pôžičiek s rovnakou splatnosťou a v rovnakej výške
  • pre spotrebiteľa je spravidla najvýhodnejším úverom alebo pôžičkou tá, ktorá má najnižšiu hodnotu RPMN pri rovnakých vstupných dátach ako výška úveru a doba, na ktorú je suma poskytnutá
 • Čo ovplyvňuje výšku RPMN?
  • výška poskytovaného úveru
  • doba, na ktorú je úver poskytovaný
  • výška nákladov (splátok a poplatkov, ktoré súvisia s poskytnutím úveru)
  • informácia o výške splátok úveru a prípadných ďalších platieb
  • informácie o lehote splatnosti  každej splátky
 • Ďalšie informácie o RPMN
  • RPMN musí spoločnosť poskytujúca spotrebiteľské úvery poskytnúť spotrebiteľovi už pri písomnej ponuke úveru alebo pôžičky prostredníctvom predzmluvného formulára
  • RPMN je použiteľná na porovnávanie úverov alebo pôžičiek s rovnakou dobou splatnosti a s rovnakou výškou spotrebiteľského úveru
  • cenovo najvýhodnejší je ten úver, ktorý má najnižšiu hodnotu RPMN, pričom vaše rozhodnutie môže byť aj iné na základe parametrov, ktoré sa do výpočtu RPMN nezahŕňajú
  • ak nájdete finančnú inštitúciu, ktorá vám ponúka produkt s vyššou RPMN, ale zároveň vám umožňuje splatiť úver kedykoľvek a bez poplatku, tak ak máte záujem úver predčasne splatiť, môžete rozhodnúť aj pre tento úver
  • nechajte si vypracovať písomné ponuky úveru u viacerých finančných inštitúcií, pričom ak niečomu nerozumiete, pýtajte sa priamo pracovníka inštitúcie, ktorý vám úver ponúka
  • RPMN musí byť uvedená v zmluve o spotrebiteľskom úvere, pýtajte sa preto na jeho umiestnenie v zmluve
  • ak RPMN nie je uvedená v zmluve, môžete považovať daný úver za bezúročný a teda neplatíte úroky ani poplatky spojené s takýmto úverom
  • zisťovať podmienky úveru až potom, keď je už zmluva podpísaná, je neskoro